Rankovce

Názov: Rankovce
Kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Rozloha: 1 500 ha
Celkový počet obyvateľov: 764
Približný počet Rómov: 601
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 24
Hustota obyvateľstva: 50,7 obyvateľa na 1 km2
1947/1950 - výstavba družstevného obchodu a kultúrneho domu

1949 - elektrifikácia obce

1950/1951 - predĺžená autobusová doprava ČSAD z Herlian do Rankoviec
1952 - zriadenie prvého JRD, ktoré sa v roku 1953 rozpadlo
1958 - založenie jednotného roľníckeho družstva
1971 - zlúčenie obce Rankovce s obcou Herľany-Žírovce a vytvorenie spoločného MNV
1990 - rozdelenie zlúčených obcí Herľany - Rankovce a vznik samostatného obecného úradu.

Rankovce

Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo): Poľnohospodárske družstvo CONTAX, s. r. o., a drobní podnikatelia - živnostníci v oblasti obchodu
Možnosti zamestnania: v meste Košice (stavebné práce, továrne, lesy)
Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: evanjelické augsburského vyznania
Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: evanjelické augsburského vyznania, adventisti siedmeho dňa

Dejiny obce (stručne všeobecne, časť o dejinách rómskej komunity):
Najstaršie stopy po ľudskom osídlení v katastri obce sa našli v archeologickej lokalite Nad Rankovskými skalami, kde sa nachádza nálezisko valov z obdobia paleolitu a neolitická obsidiánová industria. V lokalite Háj - Lesná poľana boli odkryté stopy po osídlení z halštatskej doby.
Súčasné osídlenie vzniklo na pôvodne rozsiahlej časti stredovekého feudálneho panstva Svinica na prelome 13. a 14. storočia. Prvá písomná zmienka je zachytená v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1335, pričom je zaznamenané aj meno vtedajšieho farára Andreja. To znamená, že tu už v tých časoch bol kostol aj fara. Život obce úzko súvisel s panstvom Svinica, ktorého súčasťou bola až do konca 17. storočia, a až v priebehu 18. storočia bola rozdelená medzi 8 zemepánskych rodín. Zaujímavosťou je, že obec Herľany vznikla koncom 15. storočia na časti Svinica a jej kataster bol neskôr vyčlenený z katastra obce Rankovce. V staršej literatúre Uhorska (Abaujtorna es varmegye, Magyar könyv-szemle 1881, Lexikon 1851) i v bežnom styku obyvateľstva Olšavskej doliny bol pre Herľany až do polovice 20. storočia zaužívaný názov Rank-herlányi fürdö, Rank-füred, Rankfürdo - Rankovské kúpele.

Významné udalosti po roku 1945:
1946 - zriadenie Potravinového družstva Rankovce a okolie (196 členov a 716 podielov) –aké je to potravné???
Rankovce
Správa obce:
  • Zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva sú 4 Rómovia
  • Úspešné projekty:
Obec je v súčasnosti zapojená do projektu neziskovej organizácie ETP Slovensko „Z chatrče do 3E domu“. Ide o projekt, cieľom ktorého je vybudovanie legálnych nízkonákladových domov staviteľmi Rómami na vlastných pozemkoch. Staviteľom sa poskytuje odborná asistencia a mikropôžička. Obec vyčlenila stavebné pozemky.
Ďalšie projekty:
  • Zriadenie detašovaného pracoviska učňovskej školy priamo v obci (odbory murár, krajčírka).
  • Terénna sociálna práca. Funguje v obci od októbra roku 2010.
  • Komunitná sociálna práca: V obci ju realizuje občianske združenie ETP Slovensko a občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT.
Kultúra
  • Základné školy: priamo v obci nie je základná škola, školopovinné deti dochádzajú do ZŠ v Herľanoch a Kecerovciach. V obci je detašované pracovisko SOU, Alejová 6, Košice.
  • Stredné školy: SOU Technické v Kecerovciach (odbor murár, krajčírka), Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Košiciach, Súkromné konzervatórium v Košiciach a SOU v Rankovciach. Absolventi majú zväčša problém uplatniť sa na trhu práce.
  • ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach: Víťazi v školských futbalových súťažiach.
  • Kultúrne podujatia: obec sporadicky usporadúva podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.
  • Divadlo, rómske tanečné skupiny, hudobné skupiny: Hudobný spevokol Le Devleskeri khangeri, Hudobná skupina Terne čhave,

Ocenenia, ktoré získali Rómovia v športe, kultúre, iných oblastiach: Cena Gypsy spirit za ľudský čin.Rankovce

Rankovce

Rankovce