Zväz Cigánov – Rómov na Slovensku

- organizácia Rómov na Slovensku, ktorá pôsobila v období rokov 1969-1973 a  v roku 1973 bola zakázaná Ústredným výborom Komunistickej strany Československa.

Základné informácie:
  • 1968: Stanovy Zväzu CigánovRómov schválilo Ministerstvo vnitra ČSR 19. novembra 1968 a povolilo jeho pôsobnosť na Slovensku.
  • 1971: jazyková komisia pri Zväze  kodifikovala rómsky jazyk
  • 1973: formálny dôvod zrušenia - Rómov nemožno ich uznať za národnostnú menšinu, pretože nemajú svoje územie.
Literatúra a zdroje:
  1. JUROVÁ, Anna: Niekoľko poznámok historika k téme kodifikácia rómčiny. Publikované: Štvrtok, 25.09. 2008 - 09:03:22. Čislo: 856-859, 18. ročník, 2.6 - 28.6.2008