Hatki (hádanky)


Hatki (Hádanky)
Hádanky patria ku  krátkym folklórnym žánrom. Ich kultúrny význam sa dá porovnať s prísloviami a porekadlami. S parémiami však hádanku skôr spája forma ako obsah. Hádanka má bližšie  k ľudovej próze anekdotického typu. Termín hatka je veľmi starý, jeho pôvod môžeme hľadať v indoeurópskych jazykoch ( v sanskrte gáthá znamená pieseň). V súčasnosti sa uprednostňuje novší termín garuďipen, odvodené od substantíva  garudo – ukrytý.

1. hádanky o prírodných javoch
2. hádanky o rastlinách a živočíchoch
3. hádanky o človeku
4. slovné hry, o starých rómskych slovách a ich význame
5. počtárske hádanky
6. hádanky rozprávania – kratšie prozaické útvary, kde vyvrcholením je otázka
Hádanky  - priame otázky.  Príklad: So hin phareder? Jekh kilos phuvale abo jekh kilos
pora?  Čo je ťažšie? Kilo zemiakov alebo kilo peria?
Osobitú skupinu tvoria  jazykové hry začínajúce otázkou „Sar pes phenel? - Ako sa povie?
Hádanky tohto typu sú frekventované, obvykle sú súčasťou každej spoločenskej udalosti v rómskej komunite. Pri takýchto udalostiach sa Rómovia navzájom skúšajú so znalostí materinského jazyka, zvlášť je spoločensky vysoko cenený ten, ktorý ovláda  arhaické rómske výrazy (phurikane lava), ale i neologizmy alebo výrazy z iných nárečových skupín a regiónov.

Literatúra/zdroje:
M. Hübschmannová a kol., Romské hádanky. Praha: Fortuna, 2003 - 143 s