Šarovce

Názov obce: Šarovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolnohronský
Rozloha: 2 537,9 ha
Celkový počet obyvateľov: 1 622
Približný počet Rómov: 700
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 159
Hustota obyvateľstva: 65/km2
Ekonomika v obci :
V obci pôsobia tieto podnikateľské subjekty a zamestnávatelia:
 • Farma Kissová; TaM trans spedition, s .r .o; HAITEG, s .r .o; BAŠKA Jozef Tabaček; Trubíni Vladimír SHR; Gazdovské potreby; Potraviny ABC a ABC Plus; predajne COOP Jednota, Pošta, zdravotnícke služby - praktický lekár pre dospelých, deti a mládež, stomatologická ambulancia, Penzión ARD, prevádzka ČOV, súkromné stravovacie zariadenie DEJAVÚ, Služby Šarovce, Obec Šarovce. V poslednom období sa im darí aj v hľadaní si zamestnania v neďalekom priemyselnom parku v Leviciach. Rómovia sa aktívne podieľajú na skrášlení obce formou aktivačných prác, ako aj pri spracúvaní separovaného odpadu, za čo obec získala nejedno významné ocenenie.
Možnosti zamestnania:
Obec je zameraná poľnohospodársky, sídli tu veľký pestovateľ zeleniny Farma Kissová, ktorá zamestnáva ľudí z obce v sezóne aj mimo sezóny v skladoch ovocia a zeleniny. Je to najväčší zamestnávateľ príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Ďalším zamestnávateľom je SHR Trubíni - živočíšna výroba. Okrem týchto farmárov v obci pracujú 5 SHR, ktorí sa zameriavajú na rastlinnú výrobu. V priemysle máme 2 prevádzky, a to Malú vodnú elektráreň Šarovce a špeditérsku firmu TaM trans Šarovce.V službách je to: firma Baška - opravárenské služby Centrum pomoci - sociálne služby pre starých a osamelých občanov, 2 predajne COOP Jednoty, Pošta, 2 súkromné predajne potravín, Haiteg, s. r. o.,- zabezpečovacie služby, Služby Šarovce - príspevková organizácia obce na zvoz a zber separovaného odpadu, prevádzka ČOV, základná škola s MŠ, veľkým zamestnávateľom je Obec Šarovce, ktorá zamestnáva okrem odborných pracovníkov najmä príslušníkov MRK na rôzne krátkodobé pracovné pomery. V obci je 85 živnostníkov, najviac murárov a pracovníkov v stavebníctve, väčšinou sú to Rómovia, ktorí pracujú nielen na všetkých stavbách v obci, ale aj v okrese.
Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: katolícka, reformovaná a evanjelická cirkev
Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: katolícke
Dejiny obce: V neskorej kamennej dobe, okolo roku 3000 pred Kr., sa zaznamenalo v Šarovciach intenzívne osídlenie ľudu s badenskou kultúrou (nazvanou podľa rakúskeho náleziska).  Dokladá to veľké množstvo zlomkov keramiky, ktoré sa našli vo vrstvách,  prípadne tvoriacich obsah kultúrnych jám. V niektorých jamách boli ľudské kostry, ale aj kostry domácich zvierat (koza, pes).
Azda najvýraznejšie stopy tu zanechal ľud tzv. maďarovskej kultúry, jednej z najvýznamnejších civilizácií domáceho prostredia tých čias (asi 1700 - 1500 pred Kr.) Na počiatku strednej bronzovej doby prispeli k zmenám kultúrneho výrazu cudzie vplyvy z Potisia a z dolného Dunaja.
Dnešná obec Šarovce vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Veľké Šarovce a Malé Šarovce. V roku 1951 bola do obce včlenená i osada Veselá, ktorá pôvodne patrila do obce Turá.
Prvé zmienky o Rómoch v Šarovciach sú z 18. storočia. Rómovia sa živili pomocnými prácami u veľkých gazdov, najmä chovom koní a taktiež pomáhali pri ryžovaní zlata z rieky Hron. Postupne sa usadili, vybudovali si malé domčeky na rozhraní Veľkých a Malých Šaroviec, tzv. cigánska jama, z ktorej boli postupne v rokoch 1960 – 1976 vysťahovaní a rozptýlení do rodinných domov v obci.
Správa obce:
 • Sú v samospráve zastúpení Rómovia – koľkí a v akej pozícii? Nie, iba v sociálnej komisii ako členka. V minulých volebných obdobiach bol poslancom aj Róm.
 • Aké úspešné projekty ste zaznamenali?
Oplotenie MŠ, 2000 - POD; Zriadenie rómskeho klubu 2001 - Úrad vlády SR; Zriadenie elokovaných tried v ZŠ pre výučbu murárov a krajčírky rok 2001 -Úrad vlády SR; Dedinské múzeum, 2001 - predvstupový fond SAPARD; Komunitné centrum, 2005 - FSR; Komunitná práca, 2005 - trvá - FSR; Informačné centrum, 2006 - FSR; Aj my chceme dostať šancu, 2008 - FSR; Regenerácia centrálnej zóny obce Šarovce, 2010 - ROP; Kompostovanie, zefektívnenie separovaného zberu a revitalizácia obce Šarovce, 2010 - POD; V materskej škole je nám dobre, 2010, Úrad vlády SR; Počítačová zručnosť Rómov, 2011, Úrad vlády SR; Výsadba stromov v areáli ZŠ Šarovce, 2012, MŠ SR; Výmena okien a oprava fasády ZŠ Šarovce, 2012, MŠ SR; rekonštrukcia verejného osvetlenia, 2012, program LEADER; Zachráňme stromy v Šarovciach, 2012 - POD; Dobudovanie kamerového systému v obci Šarovce - 2012, MV SR; Ochrana územia pred vnútornými vodami, 2012 -Envirofond
 • Pracuje v obci terénny sociálny pracovník? Áno: 1 terénna sociálna pracovníčka a 1 asistentka terénnej sociálnej pracovníčky.
 • Funguje v obci komunitná sociálna práca? Áno: od r. 2005
Kultúra
 • školy (základné, stredné)
 • Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
 • stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci, ich úspešnosť na trhu práce:
SOŠ Levice, SOŠ Kalná nad Hronom, SOU Dvory nad Žitavou,
 • ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach
žiaci základných škôl v obci sa zúčastňujú prevažne na recitačných a speváckych súťažiach, kde.veľmi často získavajú popredné umiestnenia aj rómski žiaci
 • kultúrne podujatia:
 • Každoročne sa v obci usporadúvajú paradajkové slávnosti a na ich organizovaní sa aktívne podieľajú aj rómski občania. Súčasťou programu býva vystúpenie detí zo základnej školy s prevažne talentovanými rómskymi deťmi, ako aj vystúpenie všetkých aktívnych tanečných a speváckych skupín pôsobiacich v obci.
Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou obce je každoročné stavanie mája a Medzinárodný deň detí. Tieto podujatia sa uskutočňujú v centrálnej zóne v obci. Medzi každoročné podujatia obce patria aj: Matičný fašiangový ples; Karneval detí; Deň zeme; Majáles; Rozlúčka so školou; Jánska vatra; Športový futbalový turnaj; Hody; Začiatok školského roka; Deň úcty k starším; Vianočný bazár s Mikulášom; Stretnutie presídlencov; Vianočný koncert.

 • Hudobné skupiny: Rómska hudobná skupina HORVÁTHOVCI a RIGOLETTO

Šarovce

Šarovce

Šarovce