AMARI LUMA - Náš svet

NÁŠ SVET

Poslaním AMARI LUMA - 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je priblížiť svet Rómov prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

K tvorbe encyklopédie sme prizvali odborníkov z príslušných oblastí. Encyklopédiou tak prispievame k vytvoreniu základného fondu rómskeho kultúrneho dedičstva v písomnej podobe, k lepšej informovanosti odbornej i laickej verejnosti o Rómoch, k odstraňovaniu predsudkov a mýtov o Rómoch.AMARI LUMA

  Bičhavibnaskero vaš AMARI LUMA – 1. Romaňi multimedialno enciklopedia hino te pašesaľarel Romengeri luma prekal ajse achaľutne lava, aktivitengero sikhaviben, prekal inštituciji, organizaciji, manušen, so hine sar bigondoľipnaskero jekhetaňariben vaš romano kulturno diňipen the akanutno kulturno, societakero the politikakero dživipen na ča pre Slovakija, vaj the andre averthem.

Kana pherďaha o alavari, vičinaha le odborňiken andal avkathode seri. La enciklopediaha prithovaha oleske, kaj sforminaha bazutno fondos andal romano kulturakero diňipen andre irišaguňi forma, ko feder informovanosťa la odborno the manušikaňi ňipi pedal Romende, ke eliminacija anglovakeribena the mitusi perdal Romende