Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom (9. apríla 1991)

- uznesenie vlády SR č. 153/1991 - zásadný dokument, ktorého základnou tézou bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných etnických minorít žijúcich na území Slovenskej republiky a návrh prístup k riešeniu ich problematiky v oblasti etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a v oblasti ekonomického zabezpečenia.
V praxi to znamenalo, že Rómovia boli zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami. Pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 a 2001 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo možné sa k tejto národnosti prihlásiť.

Dokument:  Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom (9. apríla 1991). Dostupné na internete: <http://www.multikulti.sk/dok/romovia/Zasady-vladnej-politiky-SR-k-Romom-uznesenie-vlady-153-1991.pdf>

Literatúra/zdroje:
  1. Kotvanová, A., A. Szép: Vplyv demokratických zmien na politiku zameranú na riešenie problémov Rómov. [online] In: Kotvanová, A., A. Szép and M. Šebesta: Vládna politika a Rómovia 1948-2002.(Government. policy and the Roma 1948-2002), Bratislava, SIMŠ 2003. s.33-42. Dostupné na internete: <http://romovia.vlada.gov.sk/data/att/3434_subor.pdf>
  2. Zásady vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom (9. apríla 1991). Dostupné na internete: <http://www.multikulti.sk/dok/romovia/Zasady-vladnej-politiky-SR-k-Romom-uznesenie-vlady-153-1991.pdf>