Kecerovce

Názov: Kecerovce
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice-okolie
Región: Košický
Rozloha: 1 380 ha
Celkový počet obyvateľov: 3 280
Približný počet Rómov: 2750
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 61,81 %
Hustota obyvateľstva: 210

Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo)
Dušan Ilenin, SHR
Rd Service, s. r. o., Kecerovce, Poľnohospodárske družstvo
Logistika a doprava Tatrakon, Stavebníctvo Riven Trade, s. r. o., Kecerovce Služby Kaderníctvo - V. Lenčová
Možnosti zamestnania: v obci nie je takmer žiadna možnosť zamestnať sa na TPP
Sezónne práce: zber jabĺk, zemiakov a iných poľnohospodárskych plodín a liečivých bylín.
Vierovyznanie majoritného obyvateľstva: evanjelické , rímskokatolícke
Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: rímskokatolícke, apoštolská cirkev, letničné zbory, evanjelické
Dejiny obce (stručne, všeobecne, zamerať sa najmä na históriu života Rómov v obci, kedy prišli do obce, čomu sa venovali, kde pracovali počas socializmu, ako žijú teraz)
Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, v doline Olšavy. Pod súčasným názvom vystupuje od roku 1975, keď došlo k zlúčeniu obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Prvá písomná zmienka o Kecerovských Kostoľanoch pochádza z roku 1229 a je určujúca i pre súčasnú obec. Kostoľany patrili k najstarším abovským dedinám, v 16. storočí sa vyvíjali ako mestečko s trhovým právom. Popri poľnohospodárstve sa darilo remeslám a obchodu. V súčasnosti žije v obci vyše 3 400 obyvateľov. Do katastra spadajú 3 segregované rómske osady, v ktorých žije približne 2 900 Rómov. Pomoc marginalizovanej rómskej komunite spočíva najmä v terénnej sociálnej práci, prevádzkovaní komunitného centra a vo výstavbe sociálnych nájomných bytov nižšieho štandardu. K najvýznamnejším podnikateľským subjektom v Kecerovciach patrí firma Tatrakon. Z pohľadu cestovného ruchu vyniká oblasť turistiky a cykloturistiky.
História Rómov v regióne
Prvé písomné zmienky o pobyte Rómov na území Slovenska pochádzajú zo Zemplínskej župy z rokov 1377 a 1381 (Zemplínska župa sa nachádzala neďaleko nášho regiónu). V tom čase sa na území Slovenska usádzali rodiny kováčov, iných remeselníkov a hudobníkov, ktorí vykonávali rôzne práce na feudálnych panstvách, a medzi nimi boli pravdepodobne aj predkovia Rómov žijúcich v našej obci.
Podľa výpovedí niektorých starších informátorov v Kecerovciach boli v medzivojnovom období tri rómske osady. Odhaduje sa, že v tom čase bývalo v osadách približne 100 obyvateľov. Rómovia bývali v domoch postavených z vaľkov, ktoré si zhotovili sami. V tom období sa uplatnili ako pomocné sily na gazdovstvách. Región bol známy tým, že tu žilo veľa bohatých židov. Ženy pomáhali v domácnosti a na poli, muži robili ťažšie práce (napr. mlátili obilie), starali sa o dobytok, kone a pod. Pracovali aj ako pastieri. Rómovia sa tiež živili tradičnými remeslami, vyrábali a predávali metly a rôzne košíky z prútia, vyrezávali korytá. Za prácu zvyčajne nedostávali peniaze, ale ubytovanie a jedlo. Informátori z pohľadu Rómov spomínajú na toto obdobie ako na obdobie chudoby a hladu. Boli často v postavení poddaných a gazdovia zvyčajne rozhodovali o ich osude, o manželstvách, o partneroch.
Pre mnohých Rómov bolo obdobie 2. svetovej vojny tragické. Našťastie, lesná správa obce Kecerovce vyhlásila, že Rómov potrebuje na práce, a tak ich nedeportovali. V Kecerovciach sa vraj majorita správala veľmi dobre, možno to je dôvod, prečo sa tu usadilo veľa Rómov a vytvorili viaceré osady.
Situácia Rómov sa zmenila počas socializmu. Všetci museli povinne pracovať. Mnohí sa zamestnali v poľnohospodárskom družstve a inde ako robotníci bez kvalifikácie. Zlepšili sa podmienky na vzdelávanie.
Po roku 1989 mnoho Rómov stratilo prácu. Veľa ľudí predalo byty v meste a prisťahovali sa k príbuzným na vidiek alebo si kúpili vlastné domy.
Správa obce:
  • Úspešné projekty zamerané na Rómov:
Terénna sociálna práca v obci Kecerovce_- FSR, YEPP - IRC YEPP, Zdravie Rómov - OSF, Naše rozumné deti - OSF, Lačhe čave adadiveseskere - dobré deti dneška - Yuventa, Peer skupiny - AKC, Zdravé komunity - OSF, mládežnícky klub KERA - Človek v tiesni, Prepájanie komunít - NDI USA, a pod...
  • Terénna sociálna práca v obci:
Realizuje sa od roku 2002, v obci pracovali k 31. 12. 2013 dvaja terénni sociálni pracovníci a štyria asistenti terénnych sociálnych pracovníkov.
  • Komunitná sociálna práca: Funguje na báze dobrovoľníctva.
Kultúra
  • Základné a stredné školy
ZŠ Kecerovce, MŠ Kecerovce,
  • Stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci:
Stredná škola technická Kukučinova, Košice - detaš. pracovisko, Spojená stredná škola, Prešov - detašované pracovisko.
  • Ocenenia, ktoré získali žiaci v umeleckých, vedomostných alebo športových súťažiach:
Variácie tanca - rómsky ľudový tanec - prvé miesto 2004
ME v nohejbale - 3. miesto, ľudová pieseň - 1. a 3. miesto,
  • Kultúrne podujatia:
  • Každý rok sa v obci organizuje oslava Medzinárodného dňa Rómov, Medzinárodného dňa detí, futbalový turnaj, mikulášska nádielka
Jednorazové podujatia: Big talent show, diskotéky, brigády - upratanie potokov a pod.
  • divadlo, rómske tanečné skupiny, hudobné skupiny
folklórny tanečný súbor LUNA Kecerovce, viacero amatérskych hudobných skupín.Pravidelné podujatia organizované rómskymi MVO:

Sú medzi Rómami osobnosti: Pavol Vidlička, Jozef Gábor, Marián Gábor, (doplniť ,čo robia)