Soľ

Obec: Soľ
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región:  Zemplínsky
Rozloha: 10,29 km2, (1 029 ha) 
Celkový počet obyvateľov:  2 474 ( 2 430 pri sčítaní v roku 2011)
Približný počet Rómov:  1 250
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti:  734 
Hustota obyvateľstva:  240,43 obyvateľov/km2  


Ekonomika v obci (firmy, poľnohospodárske družstvo):    
 • Agrodružstvo v Soli
 • DANEX PLUS, s. r. o., – stavebná firma
 • STAPAX, s. r. o.,   - stavebná činnosť, nákladná doprava, obchodná činnosť
 • Ján Ďuďa – stavebná činnosť, zemné a výkopové práce, natieračské práce
 • Miroslav Kroka – stavebná činnosť
 • STRAKMAN – nákladná autodoprava
 • Pekáreň Raslen, 
 • RAMEKO, s. r. o., zhodnocovanie odpadov

Možnosti zamestnania: 
Učiteľ, pedagogický asistent učiteľa v ZŠ, asistent učiteľa v MŠ
Sociálna oblasť: terénny sociálny pracovník, asistent TSP, asistent TSP, asistent osvety zdravia.
Stavebná oblasť: murár, tesár, klampiar, pomocný robotník, robotník pri zemných a kopáčskych prácach.  

Vierovyznanie majoritného  obyvateľstva:  
rímskokatolícke  - 61,4 % 
evanjelické augsburského vyznania  - 16,8 % 
gréckokatolícke - 9,4 %

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva: 
apoštolská cirkev, gréckokatolícke, i Svedkovia Jehovovi

Dejiny obce (stručne všeobecne, časť o dejinách rómskej komunity)
Prví Rómovia sa do obce Soľ prisťahovali v druhej polovici 18. storočia. Najstaršie údaje o rómskom obyvateľstve v Soli udáva súpis Cigánov Zemplínskej stolice z  r. 1771. Podľa neho sa k tomu roku v obci zdržiavali štyria Rómovia s rodinami: Daniel Samko so ženou a dvoma deťmi, Ján Samko so ženou a synom, Andrej Samko so ženou a troma deťmi a Matej Horeparič so ženou a  dvoma deťmi. Prví traja boli poddaní Martina Kurčaja (Kurzsay), posledný patril barónovi Karolovi Barkócimu. Všetci štyria sa zaoberali kováčstvom, preto mali v Soli, kde sa chovalo veľa koní, dobré podmienky. Daňové súpisy z nasledujúcich rokov uvádzajú však jedného Róma, a to Ondru Samka. Absencia Rómov v týchto záznamoch mala však skôr praktické dôvody a nemusela odrážať skutočný stav. 

Správa obce:

Úspešné projekty zamerané na  inklúziu Rómov: 
 • Technická infraštruktúra v rómskej osade  - rok 2002 (podporený  Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR) 
 • Rekonštrukcia rómskej bytovky - rok 2003 (podporený Úradom vlády SR)
 • Rekonštrukcia priestorov a vybavenie učebne v ZŠ - rok 2003 (podporený Úradom vlády SR) 
 • Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia ZŠ  - rok 2003 (podporený  Ministerstvom financií  SR)
 • Zlepšenie podmienok na sebarealizáciu Rómov  vo vzdelávacom systéme - (podporený PHARE) 
 • Infraštruktúra pre rómske osady - dotácia na výstavbu vodojemu, vodovodu, kanalizácie a čističky odpadových vôd pre rómsku osadu - rok 2004 (podporený PHARE) 
 • Vodovodné prípojky na zásobovanie  rómskej osady pitnou vodou  rok - 2004  (podporený Úradom vlády SR) 
 •  Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení ZŠ Soľ rok - 2004  (podporený Úradom vlády SR) 
 • Terénna sociálna práca - rok 2004 (podporený  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Rozvoj komunitnej sociálnej práce - rok 2005 (podporený Fondom sociálneho rozvoja) 
 • Stavebné úpravy Komunitného centra, rok 2006 (podporený Fondom sociálneho rozvoja) 
 • Projektová dokumentácia na výstavbu nájomných bytov - rok 2007 (podporený  Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity)
 • Výstavba 14 nájomných bytov nižšieho štandardu vrátane technickej vybavenosti - rok 2008 (podporený Ministerstvom výstavby  a regionálneho rozvoja SR) 
 • Komunitná práca Soľ  - rok  2008 (podporený Fondom sociálneho rozvoja) 
 • Výstavba 10 nájomných bytov nižšieho štandardu vrátane technickej vybavenosti - rok 2009 (podporený Ministerstvom výstavby  a regionálneho rozvoja SR)
 • Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - rok 2009 (podporený  Ministerstvom financií  SR)
 • Kotol na biomasu v ZŠ - rok 2010 (podporený Ministerstvom výstavby  a regionálneho rozvoja SR)
 • Prístupová komunikácia k novej ulici v rómskej osade - rok 2010 (podporený  Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity)
 • Obnova a prístavba Materskej školy - rok 2011 (podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 
 • Regenerácia obce Soľ -  rok 2012 (podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 
 • Výstavba Komunitného centra - rok 2013 (podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Terénna sociálna práca: 
v obci pracujú traja terénni sociálni pracovníci a štyria asistenti terénneho sociálneho pracovníka

Komunitná sociálna práca: 
v obci funguje komunitná sociálna práca.

Základné školy: 
Základná škola 1. až 9.ročník 

Stredné školy, ktoré navštevujú rómski žiaci:
Spojená škola Čaklov, okres Vranov nad Topľou, Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, Gymnázium vo Vranove nad Topľou, Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1 055 Vranov nad Topľou, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Košice, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou

Ocenenia, ktoré získali rómski žiaci v umeleckých, vedomostných alebo v športových súťažiach:
Malý futbal - 1. miesto v obvodnom kole; 4. - 6. miesto v krajskom kole; Mikulášsky turnaj - futbalový turnaj medzi ZŠ v okrese - 1. miesto
Regionálna atletická súťaž  - 1. miesto  
Hviezdoslavov Kubín - účasť v krajskom kole

Kultúrne podujatia, ktoré organizujú Rómovia: 
Bašav mange, bašav  - rómsky hudobný festival organizovaný občianskym združením NADENAŠ (v roku 2013 - 13..ročník)
Oslavy Medzinárodného dňa Rómov
Rómske divadlo, rómske tanečné skupiny a hudobné skupiny: 
Hudobné skupiny Koro 2, Gipsy a Terňi Čhajori 

Podujatia organizované rómskymi MVO: 
pravidelne organizuje rómsky hudobný festival Bašav mange bašav (už 13 ročníkov) 

Rómske osobnosti:  
Miroslav Daňo - poslanec Prešovského samosprávneho kraja (2009 - 2013),  
Mgr. Miroslav Balog - koordinátor terénnej sociálnej práce