Romano kher - Rómsky dom

Občianske združenie, ktorého cieľom je uskutočňovať a podporovať aktivity zamerané predovšetkým na vzdelávanie detí, mladých ľudí a dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Romano kher - Rómsky dom je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007, počas svojej činnosti zorganizovalo kultúrne a športové podujatia pre deti z detských domovov a pre deti z málopodnetného prostredia. V súčasnosti k najvýznamnejším projektom organizácie patria:

Napíš to ešte raz - Irin oda mek jekhvar! - http://www.mekjekhvar.sk/
podpora a ochrana národnostných menšín prostredníctvom komunikácie s médiami a verejnosťou - vytváraním spätnej väzby médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine, a vzdelávaním čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch.
Paramisa - Rozprávky - http://www.paramisa.sk/
projekt približovania rómskej literatúry a literatúry z rómskeho prostredia určenej deťom a mládeži.
Aj prostredníctvom tejto literatúry Romano kher - Rómsky dom ponúka pohľad tradície, kultúru i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu. V rámci projektu je spoluorganizátorom celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Farebný svet - Coloriskere luma, ktorou upriamuje pozornosť na túto literatúru.
Amari luma - Náš svet - http://www.amariluma.sk
Poslaním AMARI LUMA - 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je podať celkový obraz o "svete Rómov" prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, subjektov (inštitúcií, organizácií), osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Korešpondenčná adresa:
Romano kher – Rómsky dom
Košická 36
821 08 Bratislava
E-mail:
romanokher@centrum.sk
Kontaktná osoba:
Agnes Horváthová - štatutárny zástupca
tel.: 0907/639 961
Webstránka:
http://www.romanokher.eu/
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 4. január 2012/19:31.