Kalo čangalo - Čierny bocian

- Rómsky filmový festival Martina Slivku je každoročný medzinárodný filmový festival, ktorého cieľom je prostredníctvom filmovej tvorby európskej proveniencie predstavovať hodnotové dimenzie rómskeho spoločenského života širokej verejnosti.

Základné informácie: 
  • vznik: 24. septembra 2007
  • zakladateľ: Pavol Sika, riaditeľ festivalu a pedagogický pracovník Ústavu romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre
  • poslanie: festival sa  podieľa nielen na posilňovaní povedomia rómskej identity Rómov, ale aj na posilňovaní našich nesúhlasných postojov k akýmkoľvek prejavom diskriminácie, sociálnej segregácie, rasizmu, xenofóbie a iným formám intolerancie.