splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

(nesprávne: splnomocnenec pre rómske komunity, splnomocnenec pre Rómov, rómsky splnomocnenec) - poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti.

Základné informácie:
  • splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, vymenúva a odvoláva ho vláda Slovenskej republiky na návrh predsedníčky vlády SR, ktorej zodpovedá za výkon svojej funkcie.
  • pôsobenie, aktivity a právomoci splnomocnenca sú definované v Štatúte splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
  • vo výkone funkcie splnomocnencovi pomáha Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Doterajší splnomocnenci:
  • Vincent Danihel (1999-2002)
  • Klára Orgovánová (2002-2007)
  • Anina Botošová (2007-2009) (po jej abdikácii dočasne úrad viedol Ladislav Kopper, po ňom bol poverený zastupovaním Pavel Holík, riaditeľ sekcie pre európsku politiku a vedomostnú spoločnosť)
  • Ľudovít Galbavý (2009-2010)
  • Miroslav Pollák (2010- súčasnosť)
Linka: 
  • <romovia.vlada.gov.sk>
Literatúra a zdroje:
  1. Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (vládou SR schválený 17. decembra 2003, uznesenie č. 1196/2003, novelizovaný uznesením vlády SR č. 824/2008 zo dňa 12. novembra 2008 a uznesením vlády SR č. 645/2009 zo dňa 16. septembra 2009, novelizovaný uznesením vlády SR č. 799/2010 zo dňa 12. novembra 2010). Dostupný na internete: <http://www.romovia.vlada.gov.sk/1794/statut-splnomocnenca-vlady-slovenskej-republiky-pre-romske-komunity.php>