štátne vyznamenania Rómom

- po roku 1989 dostali prvé štátne vyznamenania aj Rómovia - Ján Berky-Mrenica, Elena Lacková a Dezider Banga.

2.1.1998: Ján Berky Mrenica - Pribinov kríž I. stupňa (Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky. Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava. Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.)

3. 9.2001: Elena Lacková - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (Rad Ľudovíta Štúra sa prepožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.)

7. 1. 2010: Dezider Banga - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry

Literatúra/zdroje:
  1. Slovenské štátne rady a vyznamenania. Wikipédia. [online]. [cit. 18.11. 2011]. Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1tne_rady_a_vyznamenania>